Hưng Yên sau khi thành lập tỉnh (1831)

Đăng ngày 28 - 12 - 2004
100%

Tổ chức hành chính của Hưng Yên sau khi thành lập tỉnh (1831)

Địa giới Hưng Yên năm 1831

Năm Minh Mạng thứ 12 (tháng 10/1831):  Minh Mạng tiến hành một cuộc cải cách hành chính địa phương, xóa bỏ các tổng trấn, đổi các dinh trấn thành tỉnh, chia cả nước thành 30 tỉnh, trong đó có tỉnh Hưng Yên. 

Các trấn phía Bắc được đổi thành 18 tỉnh, dưới tỉnh là phủ, huyện, châu và tổng, xã. Tỉnh Hưng Yên có phủ Khoái Châu và 5 huyện (Đông An, Kim Động, Thiên Thi, Phù Dung, Tiên Lữ). Cải tổ lại hệ thống các quan lại đứng đầu tỉnh, bỏ các chức cũ mà đặt mới như Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chính, Án sát, Lãnh binh ở các tỉnh.

Sau nhiều lần thay đổi, mỗi triều đại đều có cải cách, canh tân bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và thuận bề cho việc cai trị, điều hành.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phố Hiến, thương cảng lớn nhất của Đàng Ngoài(20/04/2005 2:50 CH)

Hưng Yên trước khi thành lập tỉnh (1831 về trước)(29/12/2004 2:49 CH)

Hưng Yên thời kỳ thực dân Pháp đô hộ (1883-1945)(27/12/2004 2:49 CH)

Chùm hình ảnh về Hưng Yên trong thời kỳ khôi phục kinh tế(26/12/2004 2:50 CH)

Một vài hình ảnh về Hưng Yên thời chống Pháp(26/12/2004 2:49 CH)

°
1124 người đang online