Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

 

 

Số: 2790/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

         Hưng Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008

___________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức HDND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; 

          Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

          Căn cứ Nghị quyết 196/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách ở địa phương năm 2008;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008 (theo các biểu đính kèm).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

 - Bộ Tài chính;

- Thường trực tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Toà án nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- CV: KTTHT

- Lưu: VT.

    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

                             (Đã ký)

 

 

Nguyễn Bật Khách

Biểu công khai quyết toán ngân sách 2008

TTTH