Quy hoạch cảng, bến sông và cơ khí thủy

Quy hoạch cảng, bến sông và cơ khí thủy

1.  Qui hoạch cảng sông

Bảng dự kiến quy mô xây dựng các cảng sông

 

Năm 2003 - 2010

Năm 2011 – 2020

I/ Cảng sông Hồng

 

 

1. Năng lực thông qua (tấn)

200.000

350.000

2. Trọng tải tầu cho phép (tấn)

1000

1000

3. Chiều dài cầu bến (m)

120

200

4. Diện tích kho bãi (ha)

1,2

2,0

5. Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

13,25

6,25

II./ Cảng Triều Dương

 

 

1. Năng lực thông qua (tấn)

250.000

300.000

2. Trọng tải tầu cho phép (tấn)

400

400

3. Chiều dài cầu bến (m)

60

100

4. Diện tích kho, bãi (ha)

1,0

1,5

5. Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

10

0

2. Qui hoạch bến sông

Bảng dự kiến quy mô xây dựng các bến sông

 

Năm 2003 - 2010

Năm 2011 – 2020

I. Bến La Tiến

 

 

1. Năng lực thông qua (tấn)

25.000

50.000

2. Trọng tải tầu cho phép

400

400

3. Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

1,0

1,0

II./ Bến Dốc Vĩnh

 

 

1. Năng lực thông qua (tấn)

108.000

174.000

2. Trọng tải tầu cho phép (tấn)

400

400

3. Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

5

2

III./ Bến Phú Khê

 

 

1. Năng lực thông qua (tấn)

30.000

60.000

2. Trọng tải tầu cho phép (tấn)

400

400

3. Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

5

2

IV./ Bến Hải Triều

 

 

1. Năng lực thông qua (tấn)

70.000

150.000

2. Trọng tải tầu cho phép (tấn)

400

400

3. Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

3

4

V. Các bến khác (8 bến)

 

 

1. Năng lực thông qua (tấn)

20.000

50.000

2. Trọng tải tầu cho phép (tấn)

400

400

3. Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

8

8

3. Nhu cầu phát triển phương tiện vận tải đường sông

Bảng nhu cầu phát triển phương tiện thủy đến năm 2010

Loại phương tiện

Năm 2002

Năm 2010

Tổng số

274ch/15.326DWT

645ch/43.848DWT

Để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, tương lai cần tăng cường loại tàu tự hành có công suất cao và các loại xà lan kéo đẩy có trọng tải từ 100-200DWT.

4. Qui hoạch mạng lưới cơ khí thủy

Căn cứ nhu cầu sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy của tỉnh Hưng Yên. Nhu cầu phương tiện vận tải hàng hoá đường sông giai đoạn 1997-2010 được xác định trên cơ sở khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường sông. Loại hình phương tiện và năng suất phương tiện ở các thời kỳ được tính cụ thể như sau:

Bảng khối lượng hàng hoá và nhu cầu phát triển phương tiện thủy đến năm 2010

TT

Hạng mục

Đơn vị

Nhu cầu

1997

2000

2010

1

Khối lượng vận chuyển

103 T

611,5

1075,5

4384,75

2

Khối lượng luân chuyển

106 T.km

61,150

101,5

438,48

3

Khối lượng luân chuyển do phương tiện Hưng Yên vận chuyển (50%)

106 T.km

30,58

50,75

219,24

4

Năng suất phương tiện

T.km/Pt.n

3000

3500

5000

5

Nhu cầu phương tiện
Trong đó: Phân theo cơ cấu
- Sà lan tự hành >= 100 -:- 200T
- Sà lan tự hành >= 100 -:- 200T
- Sà lan tự hành >= 100 -:- 200T

Ch/TPT
Chiếc


Chiếc


Chiếc

194/10496
14


55


85

220/14500
20


80


120

645/43848
60


235


350

Như vậy giai đoạn 2001-2010 cần đầu tư mua sắm thêm 425 chiếc/29.348T phương tiện, bình quân mỗi năm tăng thêm 42 chiếc chưa kể nhu cầu sửa chữa thường xuyên hàng năm và sửa chữa lớn theo định kỳ, trong khi đó Hưng Yên chưa có cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nào.

Xu thế các nhà máy cơ khí lớn tập trung, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá để đóng mới và sửa chữa các loại tàu kéo, đẩy tới 500-600CV, sà lan tới 600T, tàu khách 250.

TT

Hạng mục

2004-2005

2006-2010

2011-2020

Tổng cộng

Nguồn vốn

4

Chi phí quản lý duy tu

2,78

13,0

31,37

51,32

Tỉnh

5

Nhà máy cơ khí thủy

0

26,0

10,0

36

Huy động

6

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm quản lý đường sông

1,5

0

0

1,5

Tỉnh

 

Tổng cộng

28,33

69,5

62,12

159,95

 

Quỹ đất dành cho GTVT thủy

30 Ha