Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Ngày 31/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2959/UBND-KGVX về việc triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

Theo đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập; UBND tỉnh chỉ đạo:

 - Sở Khoa học và Công nghệ:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, doanh nghiệp về tầm quan trọng của thị trường khoa học và công nghệ.

+ Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, hằng năm xây dựng báo cáo và đánh giá hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên.

+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn Giao dịch công nghệ, thiết bị của tỉnh trên môi trường mạng; xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đảm bảo tích hợp, đồng bộ với cổng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường khoa học và công nghệ; thúc đẩy sự hình thành và phát triển mạng lưới các tổ chức không trung gian thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên.

+ Nghiên cứu đề xuất các phương án để đẩy mạnh thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ hình thành từ các kết quả nghiên cứu được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.

+ Tham mưu UBND tỉnh đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến, đổi mới công nghệ theo nhu cầu/đơn đặt hàng của doanh nghiệp và giải pháp thúc đẩy thương mại hóa, ứng dụng kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất kinh doanh.

+ Tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đến năm 2030; tập trung ưu tiên các hoạt động xúc tiến thị trường, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm OCOP của địa phương.

+ Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực làm chủ công nghệ; tham gia các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ, đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh.

+ Nghiên cứu, đề xuất phương án thúc đẩy doanh nghiệp thành lập và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong hoạt động tái đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp theo đúng quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 295/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; số 14/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 ban hành Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 179/2022/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 395/2023/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 hoặc lồng ghép kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ vào kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 2959/UBND-KGVX.

Duy Tùng