Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

           Ngày 23/10/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích như sau: Xây dựng các cơ quan báo chí tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Yêu cầu: Việc chuyển đổi số báo chí phải bám sát nội dung Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm phát triển toàn diện lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh; xác định nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Về mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu đến năm 2025:

+ Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên: Đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số; tối ưu hóa nguồn thu, tăng doanh thu từ 10% -20%.

+ 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí.

+ 100% cơ quan báo chí điện tử tỉnh có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

- Mục tiêu đến năm 2030:

+ 100% cơ quan báo chí tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước).

+ 100% cơ quan báo chí tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

+ 100% cơ quan báo chí tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

+ 100% các cơ quan báo chí tỉnh tối ưu hóa nguồn thu, tăng doanh thu tối thiểu 20%.

            Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 160/KH-UBND.

Duy Tùng