Kế hoạch UBND tỉnh về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Hưng Yên

Ngày 01/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích là:

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên phạm vi từng sở, ban, ngành và địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện phát triển  kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, đúng quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân;

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo tự cường của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thức XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu như sau:

- Phòng trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm của tỉnh, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện;

- Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, sức lao động và tài nguyên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua; tiến hành sơ kết, tổng kết để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua tạo động lực để các tổ chức, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Kế hoạch quy định cụ thể nội dung thi đua như:

- Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng:

+ Đổi mới tư duy về thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm “chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển”;

+ Phát động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư; thúc đẩy lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt kế hoạch đề ra; đảm bảo chất lượng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng của tỉnh, các dự án có sức ảnh hưởng, hạ tầng số, các công trình an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh;

+Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện: Quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng;

+ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiệt với môi trường;

+ Vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây đựng các công trình phúc lợi tại xã, phường, thôn, tổ dân phố; chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng đia phương cư trú.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

+  Nâng cao thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, sử dụng kinh phí Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để phát triển kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra;

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

+  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững quốc gia gắn với bảo vệ môi trường; sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích;

+Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước, sử dụng hiệu quả, đang dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích;

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 38/KH-UBND.

Phương Linh