Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Cụ thể, doanh nghiệp phát hành mà không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố thì có thể đàm phán với trái chủ để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác với nguyên tắc:

- Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.

- Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.

- Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế  như sau: Việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Nhận được sự thông qua của cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và sự chấp thuận của số người sở hữu trái phiếu từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên.

- Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

- Nếu kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian này tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Riêng trường hợp trái chủ không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành phải đàm phán lại để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Nếu trái chủ vẫn không chấp thuận phương án đàm phán thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với trái chủ theo phương án đã công bố cho nhà dầu tư.

Nghị định còn ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định sau đến hết ngày 31/12/2023:

- Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

- Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

- Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

NVĐ