Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022

Ngày 14/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về việc triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu là: Tự đánh giá, xác định được Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 đảm bảo thực chất, khách quan theo đúng quy định tại Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ; phối hợp tổ chức điều tra xã hội học theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; nâng cao nhận thức và trách nghiệm của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp trong việc nâng cao công tác Cải cách hành chính của tỉnh hằng năm.

Về nội dung triển khai như sau:

- Tổ chức tự đánh giá: Các cơ quan, đơn vị thực hiện tự đánh giá, chấm điểm, đăng tải tài liệu kiểm chứng, giải trình theo từng lĩnh vực, tiêu chí thành phần được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính được Bộ Nội vụ cung cấp và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá về Sở Nội vụ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/01/2023. Cụ thể: Sở Nội vụ đánh giá các nội dung theo Phụ lục I; Văn phòng UBND tỉnh đánh giá các nội dung theo Phụ lục II; Sở Tư pháp đánh giá các nội dung theo Phụ lục III; Sở Tài chính đánh giá các nội dung theo Phụ lục IV; Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá các nội dung theo Phụ lục V; Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá các nội dung theo Phụ lục VI; Sở Kế hoach và Đầu tư đánh giá các nội dung theo Phụ lục VII; Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá các nội dung theo Phụ lục VIII; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá các nội dung theo Phụ lục IX; Sở Y tế đánh giá các nội dung theo Phụ lục X; Sở Xây dựng đánh giá các nội dung theo Phụ lục XI; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá các nội dung theo Phụ lục XII; Sở Giao thông vận tải đánh giá các nội dung theo Phụ lục XIII; Sở Công thương đánh giá các nội dung theo Phụ lục XIV; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá các nội dung theo Phụ lục XV; Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá các nội dung theo Phụ lục XVI; Thanh tra tỉnh đánh giá các nội dung theo Phụ lục XVII. Thời gian để Sở Nội vụ tổng hợp kết quả tự đánh giá, báo cáoBộ Nội vụ chậm nhất vào ngày 19/01/2023

- Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học: Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cung cấp danh sách đối tượng được chọn để thực hiện điều tra xã hội học để xác định Chỉ số Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; đối tượng điều tra xã hội học gồm: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; người dân và doanh nghiệp có giao dịch hồ sơ thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước tỉnh trong năm đánh giá. Thời gian dự kiến để thực hiện điều tra xã hội học là tháng 01-02/2023

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 199/KH-UBND.

Phương Linh