Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 25.7, Ban tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đào Hồng Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Hưng, Bí thư huyện ủy Văn Giang…

Các đại biểu dự hội nghị
 

6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022. Việc triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng như các chương trình hành động, đề án của cấp ủy đạt kết quả thiết thực đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng. 

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được chú trọng và thực hiện có hiệu quả thiết thực, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh được nâng lên rõ rệt. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã kết nạp 495 đảng viên mới.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện tốt công tác theo dõi, phụ trách các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát… đã giúp cấp ủy nắm bắt sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, nổi cộm, có đề xuất các giải pháp khắc phục.

6 tháng cuối năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh  sẽ tập trung tham mưu: quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; rà soát, tham mưu sửa đổi bổ sung ban hành các quy định về công tác cán bộ cho phù hợp; phê duyệt quy hoạch cán bộ diện quản lý theo phân cấp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy: ban hành và thực hiện kế hoạch thi tuyển một số chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2022 – 2025 gắn với thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ và một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch quan trọng khác; tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thi tuyển công chức khối Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời chia sẻ những mô hình làm hay, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; đề xuất, kiến nghị một số nội dung công tác quản lý cán bộ, đảng viên, sinh hoạt chi bộ, công tác đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, tạo nguồn kết nạp đảng viên; về tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác đào tạo cán bộ, đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, cần tham mưu kịp thời với cấp ủy triển khai 3 nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu với tỉnh sớm tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của tỉnh, trên cơ sở đó, xác định những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; tiếp tục tham mưu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các kế hoạch của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công tác cán bộ là then chốt trong công tác xây dựng Đảng nên cần phải được đặc biệt quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, do đó cần chú trong công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên ở khu vực nông thôn nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng đảng viên; thực hiện nghiêm quy định về rà soát, phát hiện, giúp đỡ, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Nguồn tin: baohungyen.vn