Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày 10/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1187/UBND-TCD về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp Nhân dân hiểu rõ và làm theo Hiến pháp, pháp luật. Coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia vào các hoạt động quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở và tăng cường hoạt động của các tổ chức thanh tra nhân dân. Tiếp tục xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân, đặc biệt là trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu, đảm bảo số ngày tiếp công dân theo quy định của pháp luật về tiếp công dân. Các cơ quan thông tin đại chúng nâng cao trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử thông tin về các vụ việc không thụ lý, giải quyết đối với những vụ việc đã có văn bản, quyết định giải quyết đúng pháp luật, các vụ việc đã có thông báo chấm dứt giải quyết, để các cơ quan đơn vị không chuyển đơn, tránh trường hợp đơn thư vòng vo và người dân lợi dụng để khiếu nại kéo dài.
Thanh tra tỉnh: Chủ động theo dõi, đôn đốc các địa phương trong giải quyết các vụ việc; thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra thường xuyên; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước thông qua thanh tra trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp không thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật, tập trung vào những địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp; đẩy mạnh phối hợp giữa Ban Tiếp công dân và cơ quan chức năng trong tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết các vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài; vụ việc liên quan đến chính sách pháp luật về đất đai của một số địa phương cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thiết lập hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo nhằm giúp việc theo dõi, xử lý đơn thư của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, dễ dàng, hiệu quả và chính xác.
Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung vào công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm đúng trình tự, quy định, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê nhưng không đúng đối tượng, không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vị phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng đô thị nhằm hạn chế khiếu kiện.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện hoạt động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của của huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc ngay tại cơ sở.

Phương Linh