Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Minh Châu -Việt Cường, huyện yên Mỹ

Nội dung chi tiết Quyết định số 387/QĐ-UBND.

TTHN