Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 203/KH-UBND.

TTHN