Chỉ thị về việc kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Lao

Ngày 15/7/2021, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 07/CT-BYT về việc kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Lao, đáp ứng các điều kiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh lao thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đó, với tính cấp bách để thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng cơ quan y tế các Bộ, ngành khẩn trương rà soát và nhanh chóng kiện toàn hoàn thiện toàn bộ hệ thống thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh lao tại địa phương, các cơ sở y tế trên địa bàn, bao gồm tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện cung ứng dịch vụ, đáp ứng việc thanh toán các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lao do quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Cụ thể:

+ Phân công cụ thể các đơn vị chống lao tuyến huyện (tổ chống lao, phòng khám chuyên khoa lao, phòng khám lao và bệnh phổi, khoa truyền nhiễm,...) thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lao được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế thông qua hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

+ Chỉ đạo rà soát và kiện toàn các đơn vị được phân công làm công tác khám bệnh, chữa bệnh lao đủ các điều kiện ký hợp đồng với bảo hiểm y tế, bao gồm cán bộ, nhân viên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ chế điều phối quản lý.

+ Chỉ đạo đơn vị chống lao tuyến tỉnh triển khai thực hiện việc đào tạo, cấp chứng nhận tập huấn theo quy định của Bộ Y tế về quản lý, chẩn đoán, điều trị bệnh lao cho các cán bộ y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao (Bác sỹ, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng) tuyến huyện và tuyến xã thuộc địa bàn quản lý.

+ Chỉ đạo rà soát và kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý, điều trị lao tại tuyến xã, bao gồm: điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cán bộ phát thuốc theo dõi, quản lý điều trị theo chỉ đạo của đơn vị chống lao tuyến huyện.

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn để giải quyết và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh lao do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

+ Báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp kịp thời để Ủy ban nhân dân các cấp có văn bản chỉ đạo, nhằm củng cố, hoàn thiện hệ thống khám bệnh, chữa bệnh lao trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lao sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác phối hợp, nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giám định, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh lao, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lao.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục:

- Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao.

- Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế giao phương án tự chủ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lao phù hợp với khả năng cung ứng dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và lộ trình kết cấu chi phí vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tránh việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tăng thu bằng mọi cách khi thực hiện cơ chế tự chủ, dễ dẫn tới lạm dụng chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc và dịch vụ ngày giường bệnh, không bảo đảm quyền lợi của người bệnh lao.

- Chỉ đạo các Sở, ngành bố trí ngân sách đầy đủ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập không bảo đảm bù đắp chi phí từ nguồn thu qua giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để đáp ứng, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong việc cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế mắc bệnh lao.

Ngoài ra, Bộ Y tế giao nhiệm vụ cụ thể cho Vụ Bảo hiển Y tế; các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Phổi Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai Chỉ thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Anh Duy