Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích như sau:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nói chung, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến nói riêng trong các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;

- Thực hiện có hiệu quả việc xây đựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo nhân tố thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển. Coi trọng thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Xây dựng điển hình tiến tiến là cơ sở, tiền đề cho việc lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để kịp thời động viên và xem xét biểu dương khen thưởng;

- Thông qua công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Kế hoạch quy định rõ yêu câu đối với công tác thực hiện như:

- Công tác phát hiện, xây dựng, nhận rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới phải gắn với các phong trào thi đua trong các lĩnh vực cụ thể, xây dựng kế hoạch rõ ràng; tổ chức tổng kết các phong trào thi đua, gắn với biểu dương, tôn vinh kịp thời nhằm tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng xã hội.

- Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới thuộc phạm vi quản lý của mình; đồng thời có biện pháp cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập và công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Việc lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới phải có tính nổi trội, phù hợp với đặc điểm, tính chất, công việc, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, để tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Kế hoạch đề ra các nội dung cần thực hiện là:

- Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh, của ngành, phát hiện, lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; có tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các tiêu trí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định rõ tiêu trí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình  tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng vào thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trong xã hội, từ đó rút ra kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp giúp đỡ điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

- Hàng năm đánh giá kết quả của các điển hình để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh khen thưởng, học tập và nhân rộng các mô hình trong phạm vi toàn ngành, toàn địa phương.

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt; tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền biểu dương nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến với việc triển khai các phong trào thi đưa yêu nước, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển theo chiều sâu, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng và phát triển.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm xây dựng lộ trình cụ thể để gương điển hình phấn đấu đạt tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Kế hoạch đã đề ra tiêu chí lựa chọn xây dựng điển hình của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực; đồng thời nêu rõ một số giải pháp thực hiện và nhiệm vụ của một số sở, ngành đơn vị.

Toàn văn Kế hoạch số 90/KH-UBND.

Phương Linh