Tình hình cung ứng điện trong các đợt nắng nóng cao điểm

.Ngày 02/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1137/UBND-KT2 về tình hình cung ứng điện trong các đợt nắng nóng cao điểm và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đó, thời gian qua do ảnh hưởng của nắng nóng cực đoan dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của phụ tải trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước tăng cao đột biến. Mặt khác, một số tổ máy nhiệt điện khu vực miền Bắc bị suy giảm công suất dẫn đến sự cố hệ thống điện. Trước tình hình đó, công ty Điện lực Hưng Yên cũng đã thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp đối với một số khách hàng chuyên dùng và một số địa phương trên địa bàn tỉnh; dự kiến có thể phải tiếp tục thực hiện tại một số thời điểm trong thời gian tới. Để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

Công ty Điện lực Hưng Yên: Bố trí tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành và sửa chữa lưới điện, kịp thời xử lý các trường hợp sự cố gây gián đoạn cung cấp điện đối với khách hàng, thực hiện phương án cung cấp điện cho các phụ tải theo Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án cung ứng điện năm 2021 khi hệ thống điện Quốc gia thiếu điện; thông tin kịp thời đến khách hàng về tình hình cung cấp điện ngay sau khi ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp và những khó khăn về cung cấp điện trong các ngày nắng nóng để khách hàng hiểu, thông cảm và chia sẻ với những khó khăn của ngành điện.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên: Tăng cường công tác tuyên truyền tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan; thông tin đến các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các khách hàng sử dụng điện lớn (khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) thực hiện điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại (DR) và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để ưu tiên cấp điện phục vụ cho các phụ tải quan trọng như: các cơ quan chính quyền, bệnh viện, nhà máy cấp nước sinh hoạt...và cho sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, đặc biệt là phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nội dung chi tiết Công văn số 1137/UBND-KT2.

Ngọc Hưng