Họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4

Ngày 05.4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự họp gồm có: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn bản sau: Chương trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 188-KH/TU ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực chủ trì chỉ đạo các sở, ngành chủ trì soạn thảo các nội dung trên tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, chỉnh sửa, rà soát kỹ văn bản trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo quy định.

Duy Tùng