Hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Công văn số 80/UBBC-TCM về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Công văn hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử, bao gồm:

- Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng.

- Tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động.

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 Nội dung chi tiết tại Công văn số 80/UBBC-TCM.

Duy Tùng