Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021

Dự thảo QĐ công khai dự toán 2021.

Nghị quyết 330/NQ-HĐND ngày 1/12/2020.

Nghị quyết 329/NQ-HĐND ngày 1/12/2020.

Biểu tờ trình dự toán trình UBND.

Trình công khai QT2019 và DT 2021.