LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 31/12/2023 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên 03/07/2023 Chi tiết
Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 31/12/2022 Chi tiết
V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 10/10/2022 Chi tiết
V/v tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên (lần 2) 20/07/2022 Chi tiết
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 12/03/2022 Chi tiết
V/v góp ý Dự thảo "Kế hoạch thực hiệnQuyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" 21/06/2021 Chi tiết
V/v xin ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 30/08/2020 Chi tiết
Xin ý kiến Nhân dân đối với tập thể đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba 10/08/2020 Chi tiết
V/v góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 10/12/2019 Chi tiết
Xin ý kiến dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 15/10/2019 Chi tiết
Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công 10/09/2019 Chi tiết
V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 20/08/2019 Chi tiết
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên 15/02/2019 Chi tiết
Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh các tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C 30/01/2019 Chi tiết
1 2 3 
°
79 người đang online