Loại cơ quan
Nhập Năm
Nhập Tháng
Mã Đơn Vị Tên Đơn Vị Hồ Sơ Tồn Tiếp nhận online Tiếp nhận trực tiếp Giải quyết đúng hạn Giải quyết quá hạn Chưa giải quyết còn hạn Chưa giải quyết quá hạn
°
581 người đang online