Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đăng ngày 01 - 02 - 2024
Lượt xem: 223
100%

         Ngày 31/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 244/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

         Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

         Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và các Kế hoạch, Công văn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là: Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2023 về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 3330/UBND-NC ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023, Công điện số 1014/CĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên tại cơ quan, đơn vị và người dân để nhận thức sâu sắc việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy là bảo vệ trực tiếp tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân; thiết thực góp phần ổn định và phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

         Tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được phân công; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan, đơn vị; phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên đơn vị và Nhân dân tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm "bốn tại chỗ".

         Nội dung chi tiết tại Công văn số 244/UBND-NC.

Tin liên quan

Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(29/02/2024 7:40 SA)

Công điện biểu dương cán bộ, Nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã thành phố giao...(27/02/2024 8:05 SA)

Công điện về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây...(07/02/2024 8:03 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...(07/02/2024 7:38 SA)

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học...(06/02/2024 7:45 SA)

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(29/02/2024 7:40 SA)

Công điện biểu dương cán bộ, Nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã thành phố giao...(27/02/2024 8:05 SA)

Công điện về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây...(07/02/2024 8:03 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...(07/02/2024 7:38 SA)

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học...(06/02/2024 7:45 SA)

°
139 người đang online