Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023

Đăng ngày 25 - 08 - 2023
Lượt xem: 186
100%

Ngày 24/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2310/UBND-NC về Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023.

Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tuyên truyền, cụ thể hóa Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản dưới luật có liên quan đến thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế số 01/QC-UBND-TĐTN ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên về phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2027; tăng cường các hoạt động đối thoại với thanh niên; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của thanh niên để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 93/TB-VPUB ngày 27/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2023;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các chính sách hiện hành để chăm lo, phát huy các đối tượng thanh niên đặc thù: Thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật và các đối tượng thanh niên yếu thế khác, đảm bảo mọi thanh niên đều được hưởng các chính sách bình đẳng;

- Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, trong đó đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua “Hưng yên đẩy mạnh thực hiện Đề án chuyển đổi số”. Thông báo với tổ chức đoàn các cấp để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến thanh niên và chuyển tới thanh niên mong muốn, kỳ vọng và thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đối với thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay: “Thanh niên Việt Nam cần nhận thức rõ trách nhiệm với nhà nước, với dân tộc; phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức thanh niên để ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, thực sự có khát vọng cống hiến, vươn lên lập thân, lập nghiệp và tham gia vào các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Thanh niên nêu cao tinh thần “5 tiên phong” đó là: (1) Tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, ý chí trong cuộc sống và công việc; (2) Tiên phong trong lao động, sản suất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4; (3) Tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước nói chung và chủ quyền biển đảo nói riêng trong mọi hoàn cảnh; (4) Tiên phong trong hội nhập quốc tế để bạn bè quốc tế thấy thanh niên Việt Nam không thua kém bất cứ nước nào về ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tình cảm, sự chân thành; (5) Tiên phong trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các thông tin xấu độc. Cùng với đó, thanh niên phát huy tinh thần “5 sẵn sàng”, đó là: (1) Sẵn sàng bảo vệ mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; (2) Sẵn sàng giữ vững bản lĩnh, ý chí, khát vọng vươn lên; (3) Sẵn sàng thích ứng và làm chủ trong cuộc cách mạng 4.0; (4) Sẵn sàng tiên phong trong chuyển đổi số; (5) Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, xông pha việc khó, việc mới khi Tổ quốc cần”.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 2310/UBND-NC.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(27/11/2023 7:34 SA)

°
181 người đang online