Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Đăng ngày 16 - 08 - 2023
Lượt xem: 111
100%

Ngày 15/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2216/UBND-KT2 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Sở Xây dựng: Xây dựng Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thay thế Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

+ Tiếp nhận, quản lý hệ thống phần mềm thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sau khi được Bộ Xây dựng hoàn thiện, bàn giao.

+ Tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Nghị định 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp hệ thống thông tin, dữ liệu và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Sở Tài chính: Bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để đảm bảo cơ sở vật chất xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng để bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách địa phương để điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, quản lý, duy trì, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin, hướng dẫn, phối hợp với Sở Xây dựng trong quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính, bảo đảm sự vận hành của hệ thống.

- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan: Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc kết nối, chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan do các cơ quan, đơn vị quản lý theo quy định của Nghị định 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch, thông tin về pháp lý, tình hình triển khai dự án đầu tư; bảo đảm việc duy trì, kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nội dung chi tiết Công văn số 2216/UBND-KT2.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(27/11/2023 7:34 SA)

°
310 người đang online