Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
Lượt xem: 273
100%

Ngày 21/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2256/UBND-NC về Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Theo đó, Ủy ban nhân dân yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; các Công ty TNHH một thành viên (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) thực hiện, một số nội dung sau:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kịp thời phổ biến, quán triệt các quy định về tinh giản biên chế tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; triển khai thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng đối tượng, nguyên tắc, chính sách được quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về việc thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế; rà soát, lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng theo quy định, gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt (trình trước ngày 15 hằng tháng). Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện giải quyết tinh giản biên chế và chi trả chính sách cho từng đối tượng tinh giản biên chế; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp) cho đối tượng hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; thành lập (kiện toàn) Hội đồng thẩm định chính sách tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện theo quy định; định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của năm sau liền kề và gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo dõi.

- Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hằng năm, lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định; thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt (trình trước ngày 25 hằng tháng); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng số biên chế đã được tinh giản theo quy định; định kỳ trước ngày 10 tháng 02 hằng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế của năm trước liền kề thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (bao gồm cả số liệu của khối đảng, đoàn thể); tổ chức kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền việc thực hiện tinh giản biên chế và các quy định có liên quan của các cơ quan, đơn vị.

- Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm; lập dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế của năm trước liền kề, gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (bao gồm cả số liệu của khối đảng, đoàn thể); hằng năm, căn cứ tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế (bao gồm số đối tượng tinh giản biên chế, số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), dự kiến kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế năm sau liền kề. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách nhà nước của năm sau liền kề của địa phương; thẩm định dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện việc chi trả chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định (theo danh sách đối tượng tinh giản biên chế được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt).

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Hướng dẫn nghiệp vụ; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội cấp huyện giải quyết chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tinh giản biên chế theo quy định; xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội và có ý kiến xác định cá nhân chưa đủ điều kiện được hưởng lương hưu tính tới thời điểm xin nghỉ tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 2256/UBND-NC.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(27/11/2023 7:34 SA)

°
82 người đang online