Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 22 - 08 - 2023
Lượt xem: 306
100%

           Ngày 21/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số trong phạm vi đơn vị, địa phương mình; nghiêm túc rà soát, xem xét lại kết quả thực hiện công tác này tại đơn vị mình, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua và tập trung thực hiện tốt những nội dung sau đây:

-  Nghiêm túc thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo Kế hoạch của UBND tỉnh, trên cơ sở đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, cương quyết tham mưu UBND tỉnh loại bỏ hoặc đề xuất loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, hợp lý, hợp pháp, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, gây lãng phí cho xã hội nói chung.

Đặc biệt, tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính (thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh theo hướng cắt giảm, đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt hồ sơ thủ tục hành chính; các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh ban hành những văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, bảo đảm chỉ ban hành những thủ tục hành chính, bộ phận thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất, không tham mưu đề xuất những thủ tục hành chính, bộ phận thủ tục hành chính không đảm bảo sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có thể gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, gây lãng phí cho xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; tái cấu trúc quy trình giải quyết, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả.

- Khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, phê duyệt theo yêu cầu tại Kế hoạch số 185/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý để thực hiện trên địa bàn tỉnh; công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trên Cổng/Trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị; cập nhật, công khai quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

- Thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phát huy vai trò người đứng đầu trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi đối với cá nhân, tổ chức trong trường hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính quá hạn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, lấy kết quả này để đánh giá cán bộ công chức.

Thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, cương quyết thay thế và công bố, công khai thông tin công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý có hành vi làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định gây chậm trễ, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định; tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý, kịp thời tháo gỡ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định hành chính nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

- Đẩy mạnh việc triển khai việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua các hình thức khác nhau, trong đó hướng vào việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh khi có yêu cầu từ phía cá nhân, tổ chức bảo đảm thực chất, tránh hình thức.

- Bố trí đủ kinh phí cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính, quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cũng như chế độ, chính sách đối với cán bộ tại Bộ phận một cửa các cấp theo quy định của HĐND tỉnh,UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh số hóa gắn với các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm cuối năm 2023, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Nội dung chi tiết tại Chỉ thị số 08/CT-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2023 2:12 CH)

Công điện về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(20/11/2023 2:02 CH)

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm...(13/11/2023 7:53 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm...(24/10/2023 7:57 CH)

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành in Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030(16/10/2023 7:18 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2023 2:12 CH)

Công điện về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(20/11/2023 2:02 CH)

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm...(13/11/2023 7:53 SA)

Đánh giá kết quả thực hiện đề án 06(02/11/2023 6:48 SA)

Amazon sẽ tham gia sâu hơn trong quá trình phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số ở Việt Nam(27/10/2023 7:36 SA)

°
151 người đang online