Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 09 - 06 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 08/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1439/UBND-NC về việc Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

- Đối với các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố:

+ Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế gắn với thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Gắn với việc triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của ngành về công tác đấu tranh phòng, chống và thu hồi tài sản tham nhũng;

+ Rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không phù hợp (nếu có) để kịp thời tháo gỡ, vướng mắc trong thực tế nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện, phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan như việc liên thông, trao đổi thông tin, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan trong công tác giải quyết, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để giảm thiệt hại, thuất thoát về tài sản tham nhũng thông quan việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy Nhà nước, thu hồi tài sản ở nước ngoài do phạm tội mà có;

+ Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành đối với việc thực hiện các hoạt động tư pháp của cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và việc giải quyết, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Thanh tra tỉnh: Tăng cường các hoạt động thanh tra để phòng chống tham nhũng, tiêu cực; hướng dẫn cụ thể đối tượng kê khai theo khoản 8 Điều 30 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Công an tỉnh: Chỉ đạo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra cần đảm bảo với việc xác minh tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt của Nhà nước để kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chủ động phối hợp, hướng dẫn các hoạt động công tác còn khó khăn, vướng mắc;

- Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp: Chỉ đạo đẩy nhanh việc xử lý thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chủ động chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cơ quan quản lý tài sản, đất đai và các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản, đất đai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, kịp thời áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong tỏa, xử lý tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong quá trình tố tụng và thi hành án dân sự.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1439/UBND-NC.

Tin liên quan

Thông cáo báo chí Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên(29/06/2023 7:47 CH)

Tin mới nhất

Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên(04/01/2024 6:40 SA)

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chiến lược phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên đến...(08/12/2023 2:16 CH)

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(22/11/2023 1:09 CH)

Bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể” tham nhũng(06/11/2023 6:51 SA)

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban...(20/10/2023 7:00 SA)

°
267 người đang online