Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1283/UBND-KT1 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, ngày 08/4/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải đã có Chỉ thị số số 05/CT-BGTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Ngoài những mặt tích cực đã được nêu tổng quát, còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay trong thời gian tới; nhất à việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Để đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện một số nội dung sau:

- Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, cụ thể:

+ Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên và đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các cơ sở đào tạo, các Trung tâm sát hạch và cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe nhằm chấn chỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ và thực thi công vụ của tập thể, cá nhân, đơn vị có liên quan.

+ Tăng cường giám sát các kỳ thi cấp chứng chỉ cho các học viên của các cơ sở đào tạo và các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe; đặc biệt, giám sát chặt chẽ tại phòng thi lý thuyết và sát hạch lái xe trên đường. Trường hợp phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định hiện hành của pháp luật.

+ Rà soát toàn bộ đội ngũ giáo viên tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đội ngũ giáo viên phải dủ điều kiện, tiêu chuẩn để giảng dạy theo quy định. Kiên quyết loại bỏ những giáo viên không đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức...

+ Chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tự kiểm tra, rà soát, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

+ Phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam, các cơ sở đạo tạo, trung tâm sát hạch trong việc tổ chức, quản lý, khai thác dữ liệu đào tạo lái xe của học viên, đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác khi sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

+ Thường xuyên rà soát, tổng kết đánh giá quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở Y tế thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe đảm bảo đúng theo quy định, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng cấp Giấy khám sức khỏe đủ điều kiện dẫn đến cấp Giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe. Tiếp tục triển khai việc cấp Giấy khám sức khỏe điện tử phục vụ cho công dân thực hiện đổi Giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4.

Nội dung Công văn số 1283/UBND-KT1.

Tin liên quan

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

Tin mới nhất

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

°
17 người đang online