Quyết định về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 04 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 04/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 808/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Theo đó, Quyết định nêu rõ mục đích thực hiện là:

- Xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (sau đây gọi tắt là Chỉ số PAPI) của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công để theo dõi, đánh giá một cách thực chất và công bằng kết quả thực hiện các chỉ tiêu, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

- Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ những lĩnh vực, nội dung thực hiện tốt hoặc chưa tốt, từ đó tìm ra giải pháp và cách thức điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu lực, hiệu quả;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức về công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của cơ quan, đơn vị mình;

- Thông qua xác định Chỉ số PAPI, đánh giá kết quả công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công giúp các sở, ban, ngành tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan cho phù hợp với tình hình chung của cả nước, của tỉnh; chủ động đánh giá được kết quả thực hiện của cơ quan mình, từ đó có giải pháp khắc phục những hạn chế, đồng thời biết được kết quả thực hiện của các cơ quan khác để so sánh, học tập.

Quyết định nêu rõ yêu cầu khi triển khai thực hiện như sau:

- Đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã không đưa vào đánh giá những tiêu chí mang tính đặc thù hoặc các tiêu chí tạo ra sự phân biệt lớn giữa các địa phương;

- Tăng cường sự tham gia của người dân đối với việc đánh giá kết quả thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của các cơ quan, đơn vị;

- Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã.

Thang điểm đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công: Thang điểm đánh giá đối với các sở, ban, ngành tỉnh là 76 điểm (tương ứng với 100 %). Mức điểm được xác định cụ thể với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại mục A, mục C, mục D Phụ lục I kèm theo quyết định này. Đối với các sở, ngành tỉnh giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI thang điểm là điểm đánh giá chung đối với các sở, ban, ngành tỉnh (76 điểm) và điểm đánh giá thực hiện các nội dung theo ngành, lĩnh vực được giao triển khai thực hiện tại mục B. Phụ lục I kèm theo Quyết định này (tương ứng với 100%) (Cơ cấu điểm của các sở, ban, ngành tại Phụ lục IV kèm theo); về thang điểm đánh giá chung đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã là 100 điểm (tương ứng với 100%). Mức điểm được xác định cụ thể với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo phụ lục II, III kèm theo Quyết định này.

Về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính hàng năm: Việc xếp hạng kết quả thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được tính trên cơ sở tổng điểm của các tiêu chí (bao gồm cả các tiêu chí đánh giá theo kết quả điều tra phiếu khảo sát), cụ thể như sau: Nhóm đạt điểm Xuất sắc là nhóm đạt tỷ lệ điểm từ 90% trở lên của tổng điểm đối đa được đánh giá; nếu có tỷ lệ điểm đạt được giảm so với năm trước liền kề năm đánh giá hoặc có nội dung đánh giá được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5. Quy định này đạt dưới mức điểm 70%, thì đơn vị đạt nhóm điểm Tốt; nhóm đạt điểm Tốt là nhóm đạt tỷ lệ điểm từ 80% đến dưới 90%; nếu có nội dung đánh giá được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định này đạt dưới mức 70%, thì đơn vị đạt nhóm điểm Khá; Nhóm đạt điểm Khá là nhóm đạt tỷ lệ điểm từ 70% đến dưới 80%; Nhóm đạt điểm Trung bình là nhóm đạt tỷ lệ điểm từ 60% đến dưới 70%; Nhóm đạt điểm Yếu là nhóm đạt tỷ lệ điểm dưới 60%.

Nội dung chi tiết tại Quyết định số 808/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên năm 2024(27/12/2023 12:50 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2024(22/12/2023 7:27 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(13/12/2023 2:14 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp...(15/08/2023 8:24 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 223-KL/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (09/08/2023 12:46 CH)

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2024(02/02/2024 7:27 SA)

Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên năm 2024(27/12/2023 12:50 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2024(22/12/2023 7:27 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính(19/12/2023 8:41 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(13/12/2023 2:14 CH)

°
91 người đang online