Đẩy mạnh tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số và Đề án 06

Đăng ngày 17 - 04 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 915/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo đó, để tổ chức triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 đạt kết quả theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; triển khai thực hiện Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 20/3/2023 của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra để tạo chuyển biến và mang lại hiệu quả thiết thực cho hệ thống cũng như người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

+ Thực hiện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số; duy trì ổn định hoạt động hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng, Trung tâm tích hợp dữ liệu đảm bảo kết nối liên thông giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để triển khai các nhiệm vụ Chính quyền số; xây dựng hồ sơ đề xuất cấp dộ cho các hệ thống thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-Cp và Công văn số 1552/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông và triển khai các giải pháp đảm bảo yêu cầu an toàn thông tin theo cấp độ được phê duyệt.

+ Đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển các nền tảng số, phát huy hiệu quả các ứng dụng, nền tảng dùng chung đã triển khai của tỉnh. Đẩy mạnh gửi nhận văn bản điện tử có ký số với 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản mật) được phát hành, cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của tỉnh, không sử dụng văn bản giấy.

+ Chủ động triển khai xây dựng Chính quyền số tại cơ quan, đơn vị theo định hướng của tỉnh. Thường xuyên rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) đúng theo các kế hoạch đã ban hành.

+ Khẩn trương rà soát, xây dựng và cập nhật đầy đủ dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành (100% các ngành, lĩnh vực phải xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành) và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trục kết nối liên thông của tỉnh (LGSP) để dùng chung toàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ.

+ Đảm bảo an toàn thông tin mạng trong quá trình khai thác sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đặc biệt các nền tảng, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

+ Sử dụng chữ ký số cơ quan, chữ ký số cá nhân đầy đủ, đúng quy định trong các giao dịch điện tử, trao đổi văn bản điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và trong các giao dịch trên môi trường mạng giữa các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp.

+ Chủ động xây dựng phương án, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến, giao tiếp với cơ quan hành chính nhà nước qua mạng, hạn chế việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giấy.

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, trong đó, chú trọng các lớp đào tạo, nâng cao kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các đơn vị.

Nội dung Công văn số 915/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

Tin mới nhất

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

°
38 người đang online