Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 19/5/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn ký ban hành Công văn số 1247/UBND-NC về việc thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021, Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/02/2023, Chỉ thị số 15/CT-CTUBND ngày 18/9/2016, Công văn số 3260/UBND-NC ngày 17/12/2021 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né trách trách nhiệm trong giải quyết công việc, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức. Rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chức trách, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ.

- Chủ động tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan Trung ương và các cơ quan ở địa phương để né tránh trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật trong việc xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền hoặc được giao nhiệm vụ, bao gồm cả việc đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó. Khi tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết công việc phải nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, quan điểm, đề xuất, kiến nghị rõ phương án xử lý, giải quyết công việc.

- Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, địa phương mình quản lý sang cơ quan, địa phương khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan, địa phương khác; trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến, trừ trường hợp phối hợp xử lý, giải quyết công việc theo quy định của pháp luật hoặc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả với cơ quan, đơn , địa phương khác khi giải quyết công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình. Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản những nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, địa phương mình hoặc những vấn đề liên quan khác đúng thời hạn, có chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm. Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan, địa phương được lấy ý kiến chưa trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất của cơ quan lấy ý kiến; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với những vấn đề, nội dung phức tap, có tính chất liên ngành, có nhiều ý kiến chưa thống nhất thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì phải có quan điểm, đề xuất rõ ràng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài.

- Tập trung rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu cần) quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, quy định cụ thể thời hạn xử lý công việc và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện đến kết quả cuối cùng. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ; công khai thủ tục hành chính theo quy định. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định có liên quan, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thảm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Nội dung Công văn số 1247/UBND-NC.

Tin liên quan

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

°
576 người đang online