Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 19/5/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 1108/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Theo Quyết định, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau:

Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo cơ quan Tài chính cấp huyện làm Thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Đối với các khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố (tính từ địa giới hành chính ra mỗi bên 500m) trước khi phê duyệt giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi dự thảo phương án giá đất cụ thể để lấy ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp. Trường hợp có ý kiến về giá đất cụ thể chênh lệch quá 30% các huyện, thị xã, thành phố không thống nhất được thì tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, chỉ đạo.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký ban hành Quyết định đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung được ủy quyền nêu tại Quyết định này; định kỳ vào ngày mùng 05 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện theo quy định.

Nội dung Quyết định số 1108/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, ngoài hạn ngạch thuế quan(05/06/2023 7:20 SA)

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (05/06/2023 7:20 SA)

Quy định chức năng và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ(05/06/2023 7:19 SA)

Quy định mới về tinh giản biên chế(05/06/2023 7:18 SA)

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

Tin mới nhất

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, ngoài hạn ngạch thuế quan(05/06/2023 7:20 SA)

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (05/06/2023 7:20 SA)

Quy định chức năng và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ(05/06/2023 7:19 SA)

Quy định mới về tinh giản biên chế(05/06/2023 7:18 SA)

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

°
787 người đang online