Triển khai Điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 22 - 03 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày  21/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 627/UBND-TH triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo Công văn, để cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2023 triển khai trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng và hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu thông tin của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện  tốt một số nội dung sau:

- Cục Thống kê tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành thu thập thông tin và tổng hợp kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để báo cáo Tổng Cục Thống kê và Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đàu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiến hành rà soát, thống nhất về danh sách doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm cơ bản đầy đủ về số lượng theo tình trạng hoạt động.

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, giám sát viên, người cung cấp thông tin của doanh nghiệp và các đối tượng khác có liên quan.

- Cục Thuế tỉnh:

+ Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành chỉ đạo các Chi cục Thuế phối hợp chặt chẽ với các Chi cục Thống kê cấp huyện trong việc rà soát, đối chiếu các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

+ Tổ chức tuyên truyền về Điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên website của Cục Thuế tỉnh; gửi thông báo đến từng doanh nghiệp qqa hệ thống thư điện tử của ngành Thuế về việc thực hiện kê khai thông tin Điều tra doanh nghiệp năm 2023.

+ Có văn bản chỉ đạo chỉ đạo các Chi cục Thuế triển khai thông báo đến các doanh nghiệp do các Chi cục Thuế quản lý.

+ Cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh danh sách doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính, báo cáo thuế hằng năm của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2022; các doanh nghiệp mới thành lập năm 2022.

+ Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tuyên truyền về Điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đàu tư.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

+ Cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh các doanh nghiệp, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp;

+ Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tuyên truyền về Điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong quản lý doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các Chi cục Thống kê cấp huyện trong công tác rà soát, đối chiếu, thu thập thông tin của các doanh nghiệp trên địa bàn của cấp mình.

Nội dung Công văn số 627/UBND-TH.

Tin liên quan

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

Tin mới nhất

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

°
155 người đang online