Quyết định ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 29 - 03 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 27/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Theo Quyết định, danh mục loại dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là danh mục loại dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù), cụ thể như sau:

- Công trình giao thông nông thôn: Đường trục thôn, đường liên thôn; đường ngõ, xóm; đường giao thông nội đồng (bao gồm: nền đường, mặt đường, công trình phụ trợ và hệ thống thoát nước).

- Công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng (những tuyến kênh mương do UBND xã quản lý).

- Công trình trường học: Nhà lớp học mầm non, tiểu học, THCS (bao gồm cả các hạng mục phụ trợ).

- Công trình cơ sở vật chất văn hóa: Nhà văn hóa, khu thể thao xã; nhà văn hóa - khu thể thao thôn (bao gồm cả các hạng mục phụ trợ).

- Công trình cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Chợ nông thôn.

- Công trình y tế: Trạm y tế xã (bao gồm cả các hạng mục phụ trợ).

Tiêu chí, điều kiện, lựa chọn dự án xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện cơ chế đặc thù quy định tại Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022.

Trình tự, thủ tục quản lý đầu tư các dự án xây dựng theo cơ chế đặc thù: Thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương (nếu có).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, đảm bảo phù hợp với Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng, đảm bảo phù hợp với Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

- Sở Xây dựng: Chỉ trì, phối hợp với các sở: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình: Nhà văn hóa thôn, xã; chợ nông thôn; nhà lớp học (mầm non, tiểu học, THCS); trạm y tế xã, đảm bảo phù hợp với Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình (bao gồm cả thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện các dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù.

- Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện cơ chế thanh quyết toán đối với các dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù theo quy định.

- UBND các xã: Có trách nhiệm gửi quyết định phê duyệt dự toán công trình theo quy định về UBND huyện, thị xã, thành phố để làm cơ sở bố trí vốn thực hiện; UBND các xã có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ trong quá trình thi công đối với các công trình do thôn thực hiện.

Hằng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh mục các dự án đầu tư thực hiện cơ chế đặc thù của các xã để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Căn cứ mức hỗ trợ của các cấp ngân sách, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hỗ trợ thẩm định trong quá trình đầu tư xây dựng đối với công trình do UBND xã thực hiện.

Nội dung chi tiết tại Quyết định số 750/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, ngoài hạn ngạch thuế quan(05/06/2023 7:20 SA)

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (05/06/2023 7:20 SA)

Quy định chức năng và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ(05/06/2023 7:19 SA)

Quy định mới về tinh giản biên chế(05/06/2023 7:18 SA)

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

Tin mới nhất

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, ngoài hạn ngạch thuế quan(05/06/2023 7:20 SA)

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (05/06/2023 7:20 SA)

Quy định chức năng và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ(05/06/2023 7:19 SA)

Quy định mới về tinh giản biên chế(05/06/2023 7:18 SA)

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

°
645 người đang online