Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023

Đăng ngày 27 - 03 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 24/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh; chú trọng lồng ghép công tác bình đẳng giới với nhiệm vụ của các ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới; tạo mọi điều kiện để nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của sở, ngành, địa phương và nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả.

Kế hoạch nêu rõ các nội dung hoạt động, bao gồm: Nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và các chương trình, đề án có liên quan; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; bố trí kinh phí triển khai các hoạt động về bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường triển khai các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 54/KH-UBND.

Tin liên quan

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, ngoài hạn ngạch thuế quan(05/06/2023 7:20 SA)

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (05/06/2023 7:20 SA)

Quy định chức năng và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ(05/06/2023 7:19 SA)

Quy định mới về tinh giản biên chế(05/06/2023 7:18 SA)

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

Tin mới nhất

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, ngoài hạn ngạch thuế quan(05/06/2023 7:20 SA)

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (05/06/2023 7:20 SA)

Quy định chức năng và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ(05/06/2023 7:19 SA)

Quy định mới về tinh giản biên chế(05/06/2023 7:18 SA)

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

°
615 người đang online