Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023

Đăng ngày 23 - 03 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 22/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:
- Hoàn thiện công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều:

 + Đối với những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa lũ, bão trước cần đặc biệt quan tâm và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc xử lý, khắc phục; đồng thời lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2023.

+ Huy động mọi nguồn lực để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão.

+ Các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ, bão năm 2023.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đê và các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình liên quan đến đê điều xong trước mùa lũ, bão và có phương án đảm bảo an toàn cho công trình khi có lũ, bão.

- Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão:

+ Đối với cống qua đê đã xảy ra sự cố những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được vận hành trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang thi công, phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các cống lớn qua đê tả sông Hồng, đê tả sông Luộc như: Cống Xuân Quan, cống trạm bơm tiêu Liên Nghĩa, cống trạm bơm tiêu Nghi Xuyên, cống Trung Châu, cống Liên Khê, cống Tân Hưng, cống trạm bơm tiêu Triều Dương, cống trạm bơm tiêu Mai Xá, cống Võng Phan, cống trạm bơm La Tiến,…
+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các cống dưới đê, phát hiện các cống yếu, cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn với các cống không đảm bảo an toàn; đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện; lập phương án cấp nước (hoặc tiêu) hỗ trợ để hạn chế ảnh hưởng do việc hoành triệt cống.
+ Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình vận hành của cống. Đối với những cống chưa có quy trình vận hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chỉ đạo xây dựng, phê duyệt trước mùa lũ, bão để tổ chức thực hiện ngay trong năm 2023.
- Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão:
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đê tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều; xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hộ đê đối với từng tuyến đê, từng trọng điểm theo phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.
+ Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê trọng điểm xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, ứng phó trong điều kiện xảy ra bão, lũ lớn, kể cả trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế.
+ Căn cứ phương án hộ đê năm 2023, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đê chỉ đạo chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân trong trường hợp có sự cố xảy ra (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn); phối hợp với Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tùy theo tình hình thực tế tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những hạn chế, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội đóng trên địa bàn; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, dọn vệ sinh hoặc tu sửa các điếm (nếu có) để đảm bảo điều kiện trực canh đê; quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra các xã, phường ven đê tổ chức lực lượng và thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu các sự cố xảy ra; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và tổng hợp, báo cáo thường xuyên, kịp thời khi xảy ra sự cố đê điều về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); chỉ đạo tổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn để phục vụ công tác tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý các sự cố đê ngay từ giờ đầu trong mùa mưa lũ.
- Công tác quản lý đê điều:
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh và lực lượng hạt quản lý đê chuyên trách tăng cường kiểm tra các tuyến đê, kịp thời phát hiện để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quyết định cấp phép đối với chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều theo quy định của Luật Đê điều.
+ Các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đê theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; nhất là tình trạng vi phạm tập kết, chứa chất, vật liệu xây dựng với quy mô lớn trên bãi sông, xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, đặc biệt là bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng, lấn chiếm lòng sông gây cản trở thoát lũ,...

+ Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tổ chức, thực hiện tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt đối với các phương tiện tham gia giao thông đi trên mặt đê tả sông Hồng, sông Luộc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các phương tiện vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê.

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đê khẩn trương hoàn thành việc lập nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm trong phạm vi bảo vệ đê điều, vi phạm trong hành lang bảo vệ đê, hành lang bảo vệ kè; vi phạm ở mái đê như trồng cây cảnh, hoa màu ở mái đê, đổ rác thải ở mặt đê và mái đê.

- Công tác quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh: Các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với bến bãi bốc xếp, chứa chất vật liệu xây dựng ở bãi sông hoạt động trái phép, hoạt động không phép.

Nội dung Chỉ thị số 05/CT-UBND.

Tin liên quan

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, ngoài hạn ngạch thuế quan(05/06/2023 7:20 SA)

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (05/06/2023 7:20 SA)

Quy định chức năng và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ(05/06/2023 7:19 SA)

Quy định mới về tinh giản biên chế(05/06/2023 7:18 SA)

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

Tin mới nhất

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, ngoài hạn ngạch thuế quan(05/06/2023 7:20 SA)

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (05/06/2023 7:20 SA)

Quy định chức năng và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ(05/06/2023 7:19 SA)

Quy định mới về tinh giản biên chế(05/06/2023 7:18 SA)

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

°
572 người đang online