Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
100%

Ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục đích là chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; triển khai hiệu quả các nội dung xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu thực hiện chương trình như sau:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vào chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình xây dựng nông thôn mới trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

- Duy trì mức đạt chuẩn các tiêu trí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; phấn đấu có thêm từ 25-30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có từ 10-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phần đấu có 01 huyện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch đề ra 08 phương pháp thực hiện Chương trình, gồm: Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; kiện toàn bộ máy; bồi dưỡng, tập huấn về xây dựng nông thôn mới; về huy động nguồn lực; về rà soát, ban hành các cơ chế chính sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản suất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nông thôn; về khoa học công nghệ; kiểm tra, giám sát.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 39/KH- UBND.

Tin liên quan

Quyết định ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được...(29/03/2023 9:51 SA)

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023(27/03/2023 9:55 SA)

Công văn về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu(24/03/2023 9:33 SA)

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa...(23/03/2023 10:02 SA)

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê,...(23/03/2023 10:00 SA)

Tin mới nhất

Quyết định ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được...(29/03/2023 9:51 SA)

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023(27/03/2023 9:55 SA)

Công văn về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu(24/03/2023 9:33 SA)

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa...(23/03/2023 10:02 SA)

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê,...(23/03/2023 10:00 SA)

°
674 người đang online