Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2023

Đăng ngày 13 - 01 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 12/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích là:

- Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên, phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên năm 2023 tăng bậc so với năm 2022;

- Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách; nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân;

- Xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI.

Kế hoạch đề ra các yêu cầu như sau:

- Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền; tập trung trọng điểm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các sở, ban, ngành tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố; xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là cấp huyện và cấp xã;

- Tổ chức các hoạt động thực chất, hiệu quả; kết hợp với các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, Dân vận chính quyền, xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; linh hoạt trong quá trình thực hiện phù hợp với các điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, mỗi lĩnh vực;

- Các cơ quan nhà nước phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, thực hiện tốt yêu cầu; thấu hiểu, chia sẻ và kịp thời giải quyết các vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, của tổ chức và cá nhân; đánh giá đúng thực trạng, xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số PAPI của ngành, địa phương mình.

Kế hoạch nêu rõ 03 nội dung cần triển khai thực hiện, gồm: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với các nội dung của Chỉ số PAPI; công tác thông tin, tuyên truyền; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 07/KH-UBND.

Tin liên quan

Quyết định về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công các...(05/04/2023 3:32 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2023(26/12/2022 3:36 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022(15/12/2022 9:12 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin...(18/11/2021 8:01 SA)

Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh hưng yên năm 2020 (18/01/2021 2:47 CH)

Tin mới nhất

Quyết định về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công các...(05/04/2023 3:32 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2023(26/12/2022 3:36 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022(15/12/2022 9:12 CH)

Nâng cao năng lực quản trị và hành chính công (09/11/2022 7:40 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp(15/09/2022 7:06 SA)

°
611 người đang online