Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024

Đăng ngày 22 - 12 - 2023
Lượt xem: 661
100%

          Ngày 20/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024.

         Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục tiêu tổng quát như sau: Tập trung vào thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.

         Về mục tiêu cụ thể:

         - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên.

         - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số: 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã kết nối, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực.

         - Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước:

         + 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên môi trường mạng được ký số đầy đủ theo quy định của nhà nước (trừ văn bản mật thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

         + 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được lập hồ sơ điện tử và giải quyết trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

         +100% công tác báo cáo, các chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh (không bao gồm nội dung mật) được tạo lập, cập nhật, lưu giữ trên hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh;

         + Số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp... tạo nền tảng phát triển chính quyền số của tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội;

         + 20% cuộc giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện qua môi trường mạng

         - Cung cấp thông tin, dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp:

         + Thực hiện chuẩn hóa 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh đảm bảo đồng bộ danh mục thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

         + 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.

         + Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết bằng hình thức trực tuyến toàn trình đạt từ 60% trở lên (đối với các thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến toàn trình); tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

         + 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.

         + 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

         + 100% cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch công trực truyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

         - Đẩy mạnh phát triển nền tảng số: Thực hiện xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng của các ngành; thực hiện chia sẻ, kết nối các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành qua trục LGSP của tỉnh và NDXP quốc gia.

         - Đảm bảo an toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, tập huấn và tuyên truyền:

         + 100% hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trước khi đưa vào sử dụng phải xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

         + 100% các hệ thống thông tin cấp độ 3 của tỉnh được giám sát, cảnh báo về an toàn thông tin.

         + 30% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản.

  Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 188/KH-UBND.

Tin liên quan

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về...(13/02/2024 10:15 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...(05/02/2024 7:57 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(19/01/2024 1:45 CH)

Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2023 2:12 CH)

Công điện về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(20/11/2023 2:02 CH)

Tin mới nhất

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về...(13/02/2024 10:15 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...(05/02/2024 7:57 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(19/01/2024 1:45 CH)

Triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024(28/12/2023 6:59 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính...(21/12/2023 8:32 SA)

°
38 người đang online