Xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Đăng ngày 09 - 10 - 2023
Lượt xem: 53
100%

Ngày 05/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2696/UBND-TH về việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ xây dựng và triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tiếp tục thực hiện phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định, các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nộ vụ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp lại, xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ, Công điện số 557/CĐ-CP ngày 18/6/2023, Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/20023 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở (nhà, đất), tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018, Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản đôn đốc, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

-  Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa bàn sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030:

+ Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND cấp huyện lập danh sách và dự kiến phương án xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp. Việc lập danh sách và dự kiến phương án xử lý phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, được tổng hợp vào Đề án để báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa bàn phải sắp xếp lại thực hiện kiểm kê, lập danh sách trụ sở, tài sản công để tổng hợp, gửi Sở Tài chính và Sở Nội vụ để báo cáo UBND tỉnh

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn cấp huyện phải sắp xếp nhưng đơn vị hành chính cấp xã đó không thuộc đối tượng chia tách, sát nhập, hợp nhất thì việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật về tải sản công, không thống kê vào danh mục tài sản phải sắp xếp lại, xử lý khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

+  Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý đóng trên địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông tin kịp thời Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho các Cơ quan trung ương trên địa bàn để làm cơ sở lập danh sách và dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

+ Trên cơ sở danh sách trụ sở, tài sản công nêu trên, các cơ quan trung ương trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định danh sách trụ sở, tài sản công giữ lại tiếp tục sử dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo nguyên tắc các dơn vị thực hiện sát nhập, hợp nhất thì UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Cơ quan trung ương căn cứ phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hành chính khi thực hiện sắp xếp phải xác định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với trụ sở, tài sản công làm căn cứ để thực hiện bố trí, đầu tư, xây dựng, nâng cấp đối với trụ sở làm việc được chọn là nơi làm việc của đơn vị hành chính sau sắp xếp.

+  Trong thời gian chờ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phê duyệt; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục và tiến độ quy định tại Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan; triển khai các bước trong quy trình sắp xếp nhà, đất (kê khai báo cáo, tổng hợp phương án, kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất; lập phương án xử lý nhà, đất) tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định. Ngay sau khi Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phê duyệt, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý theo quy định.

+ Trong quá trình xây dựng Phương án Tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, xem xét tạm dừng phê duyệt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tạm dừng phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở tại những đơn vị hành chính dự kiến nhập, điều chỉnh vào dơn vị hành chính khác, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hộ tại Thông báo số 2646/TB-TTKQH ngày 19/7/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội.

Nội dung chi tiết tại Công văn 2696/UBND-TH.

Tin liên quan

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Tăng cường công tác quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(06/10/2023 8:06 CH)

Tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa...(25/09/2023 7:11 CH)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa...(21/09/2023 7:05 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ(21/09/2023 8:52 SA)

Tin mới nhất

Thông báo lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024(21/11/2023 2:14 CH)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường...(31/10/2023 6:57 CH)

Tăng cường công tác quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(06/10/2023 8:06 CH)

Tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa...(25/09/2023 7:11 CH)

°
35 người đang online