Thông tư quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

Đăng ngày 05 - 11 - 2023
Lượt xem: 202
100%

Ngày 30/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

* Về nguyên tắc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

- Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tuân thủ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 73/2017/NĐ-CP).

- Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP, tại các điều 5, 23 và 45 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 47/2020/NĐ-CP).

- Cung cấp dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường tuân thủ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

- Dữ liệu danh mục dùng chung quan trắc tài nguyên và môi trường phải được kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân.

- Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

* Về trách nhiệm quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường phục vụ cung cấp, chia sẻ

+ Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia:

- Duy trì, cập nhật Kiến trúc của hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường; quản trị hạ tầng số, nền tảng số dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thiết lập, khởi tạo, quản trị, vận hành các nền tảng dùng chung phục vụ thu nhận, quản lý, lưu trữ, phân tích, xử lý, tổng hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường; phân quyền quản lý, khai thác, sử dụng cho các đơn vị liên quan;

- Xây dựng, quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia, cơ sở dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Tổng hợp danh mục dữ liệu dùng chung, danh mục dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường từ các lĩnh vực và công bố trên Cổng dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức thực hiện nội dung quy định tại khoản này.

+ Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường lĩnh vực:

- Xây dựng, trình ban hành các quy định kỹ thuật, chuẩn hóa, cập nhật, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

- Cung cấp, cập nhật dữ liệu chủ, danh mục dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở, siêu dữ liệu và các dữ liệu khác theo quy định cho cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia, cơ sở dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Cung cấp, chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu gốc, các kết quả phân tích, xử lý, tổng hợp dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Kiểm tra chất lượng dữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường do các tổ chức, cá nhân cung cấp trước khi đưa vào sử dụng, công bố;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường lĩnh vực tổ chức thực hiện nội dung quy định tại khoản này.

+ Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường cấp tỉnh:

- Xây dựng, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường cấp tỉnh;

- Cung cấp, chia sẻ dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường cho cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia và cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường lĩnh vực theo quy định;

- Công bố danh mục dữ liệu mở về quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý;

- Xây dựng, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường của địa phương; Kiểm tra chất lượng dữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý do các tổ chức, cá nhân cung cấp trước khi đưa vào sử dụng, công bố;

+ Các bộ, ngành có thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường xây dựng, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý và kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia, cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường lĩnh vực.

+ Khuyến khích các tổ chức và cá nhân cung cấp, chia sẻ dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường với Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều về phí và lệ phí (30/11/2023 8:14 SA)

Nghị định mới về cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ(30/11/2023 2:08 CH)

Công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn...(24/11/2023 1:59 CH)

Công điện tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương(23/11/2023 1:57 CH)

Công văn về việc đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại...(22/11/2023 2:39 CH)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung một số điều về phí và lệ phí (30/11/2023 8:14 SA)

Nghị định mới về cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ(30/11/2023 2:08 CH)

Công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn...(24/11/2023 1:59 CH)

Công điện tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương(23/11/2023 1:57 CH)

Công văn về việc đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại...(22/11/2023 2:39 CH)

°
89 người đang online