Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai và xác định giá đất trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 09 - 11 - 2023
Lượt xem: 132
100%

Ngày 07/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3039/UBND-KT2 về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai và xác định giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

-  Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Khẩn trương xác định giá đất cụ thể đối với các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật;

+ Khẩn trương hoàn thiện quy trình giải quyết nội bộ các thủ tục hành chính về đất dai theo hướng tăng cường thực hiện hồ sơ dạng số, luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan dạng số;

+ Chỉ đạo các phòng, đơn vị rà soát các quy định về thủ tục hành chính về đất đai nhằm cương quyết bãi bỏ các thủ tục hành chính không đúng quy định gây cản trở, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để tổ chức triển khai;

+ Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho viên chức, người lao động; xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, tăng số lượng người làm việc tại phòng chuyên môn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo mỗi Chi nhánh tối thiểu là 15 người; nâng cao chất lượng, chủ động thực hiện các hoạt động dịch vụ, phân dạng hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó nêu rõ người sử dụng đất chỉ cần nộp giấy tờ gì, không được yêu cầu phát sinh giấy tờ ngoài thủ tục hành chính công bố công khai để gửi UBND xã, phường, thị trấn thực hiện trong quá trình xét duyệt nguồn gốc đất đai.

- Sở Nội vụ: Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với tổ chức, các nhân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, đặc biệt ở cấp cơ sở.

- Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Chi cục Thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo ngay đến người sử dụng đất theo quy định pháp luật; thực hiện nghiêm Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan Thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai dạng số, trước mắt thực hiện thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

- UBND cấp huyện:

+ Bố trí đủ nguồn kinh phí đảm bảo công tác xác định giá đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 1108/QĐ-CTUBND ngày 19/5/2023 về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể;

+ Thực hiện nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết; không đùn đẩy, làm văn bản xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết đã có quy định;

+ Khẩn trương phê duyệt; điều chỉnh phương án dồn thửa đổi ruộng, nâng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh” xong trong năm 2024; ưu tiên cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận ngay các thửa đất mà người dân thực hiện quyền của người sử dụng đất, không chờ cấp đồng loạt và cấp hết các thửa đất của người sử dụng đất;

+ Tăng cường công tác quản lý bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thực sự là đầu mối quản lý, vận hành việc thực hiện các thủ tục hành chính. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định pháp luật, trong đó giao trách nhiệm, thời gian thực hiện cụ thể cho phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp xã thực hiện lồng ghép việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được yêu cầu người sử dụng đất nộp các giấy tờ, đi xác nhận các giấy tờ không quy định trong thành phần thủ tục hành chính; yêu cầu UBND cấp xã tổ chức xét duyệt nguồn gốc đất đai hàng tuần ngay sau khi nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện kê khai đăng ký, chuyển thông tin địa chính đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật;

+ Chỉ đạo UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo quy định pháp luật đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ địa chính quản lý và thực địa sử dụng của người sử dụng đất; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cho người sử dụng đất, trường hợp phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót thì tổ chức xét duyệt, ký lại và trao cho người sử dụng đất khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật;

+ Kiểm soát chặt chẽ quy định, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, trong đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; quán triệt sâu rộng về đạo đước công vụ tới từng tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đất đai;

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, đặc biệt quan tâm việc kiểm tra đột xuất, tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định; trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra; chỉ đạo phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND cấp xã rà soát, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền ký;

+ Giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, lấy  kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung Công văn 3039/UBND-KT2.

Tin liên quan

Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(29/02/2024 7:40 SA)

Công điện biểu dương cán bộ, Nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã thành phố giao...(27/02/2024 8:05 SA)

Công điện về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây...(07/02/2024 8:03 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...(07/02/2024 7:38 SA)

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học...(06/02/2024 7:45 SA)

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(29/02/2024 7:40 SA)

Công điện biểu dương cán bộ, Nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã thành phố giao...(27/02/2024 8:05 SA)

Công điện về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây...(07/02/2024 8:03 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...(07/02/2024 7:38 SA)

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học...(06/02/2024 7:45 SA)

°
24 người đang online