Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử

Đăng ngày 08 - 09 - 2023
Lượt xem: 177
100%

Ngày 07/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2421/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

Theo đó, để triển khai thực hiện kịp thời thống nhất quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP trên địa bàn tỉnh và tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thể bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi""Đăng ký khai tử, xóa đăng ký tường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng" ; UBND tỉnh yêu cầu:

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, bảo đảm tích hợp đầy đủ nội dung mẫu hộ tịch điện tử tương tác (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTP) trên Hệ thống; bảo đảm việc duy trì kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý và Hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiến nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an để triển khai thêm chức năng thống kê báo cáo khi thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên Công Dịch vụ công quốc gia, thông đó có liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

- Sở Tư pháp:

+ Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức quán triệt nội dung của Thông tư số 03/2023/TT-BTP tới các cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch và công chức các ngành có liên quan.

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử theo quy trình tại Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ bằng hình thức phù hợp.

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ cho công chức làm công tác hộ tịch đối với liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, khai tử.

+ Cử công chức làm đầu mối phối hợp với bên kỹ thuật của D06 và của Bộ Tư pháp để xử lý các lỗi xảy ra trên phần mềm khi thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính, từ đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công chức tư pháp - hộ tịch tại địa phương.

- UBND huyện, thị xã, thành phố:

+ Triển khai các nội dung tại Thông tư số 03/2023/TT-BTP tới phòng, đơn vị, các ngành có liên quan; UBND cấp xã; công chức làm công tác hộ tịch, công chức, viên chức và toàn thể người dân trên địa bàn quản lý.

+ Niêm yết công khai thủ tục hành chính, trong đó có mẫu tờ khai, mẫu điện tử tương tác phục vụ thực hiện thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTP  tại các cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương để tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch.

+ Thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc ký số bản điện tử giấy tờ hộ tịch và trả bản điện tử giấy tờ hộ tịch (mẫu bản điện tử giấy tờ hộ tịch được ban hành kèm theo Phụ lục 3 của Thông tư số 03/2023/TT-BTP) cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

+ Bảo đảm việc nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến theo đúng quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (người yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến phải có tài khoản giao dịch điện tử).

+ Tiếp tục quan tâm, bố trí trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật tại cơ quan đăng ký hộ tịch các cấp để đáp ứng yêu cầu thực hiện việc liên thông thủ tục hành chính, nhất là việc bố trí trang thiết bị cơ bản phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như: Máy scan, thiết bị ký số bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục điện tử.

Nội dung Công văn số 2421/UBND-NC.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(27/11/2023 7:34 SA)

°
6 người đang online