Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đăng ngày 13 - 01 - 2023
100%

Ngày 13/1, tại hội trường trụ sở Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị
 

Theo dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 do đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại hội nghị, năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát điều kiện địa phương, tuân thủ Điều lệ, quy định, nguyên tắc tổ chức của Đảng và bảo đảm thiết thực, hiệu quả hơn; rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp công tác, kiểm tra, giám sát theo các nguyên tắc, quy định của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương ban hành được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và cụ thể hóa triển khai thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh. Cụ thể, đã ban hành 2.278 văn bản, 5 chỉ thị lãnh đạo công tác trên các lĩnh vực, 12 văn bản định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm của các ban Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng được quan tâm. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng, trong đó đã kiện toàn và thực hiện công tác cán bộ bảo đảm sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đúng người, đúng việc, đúng quy trình. Qua đánh giá, xếp loại năm 2022, có 2/13 đảng bộ cấp trên cơ sở được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11/13 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 94/545 số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 397/545 hoàn thành tốt nhiệm vụ; 54/545 hoàn thành nhiệm vụ. 

Các đại biểu dự hội nghị
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác dân vận và vận động quần chúng ngày càng được quan tâm.


Với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng, sự triển khai quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, do đó các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 13,4%, tài chính, ngân sách nhà nước và tiềm lực của tỉnh được tăng cường đáng kể; thu ngân sách đạt trên 263% dự toán, các cân đối kinh tế lớn được củng cố vững chắc hơn; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; năng suất lao động tăng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.


Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tăng cường đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng; kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chú trọng công tác nội chính; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; đoàn kết tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân...


Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Công tác tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;  thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; công tác dân vận chính quyền trong giải phóng mặt bằng…


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, đồng thời lưu ý 8 nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023:

Một là, tập trung quán triệt và đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh. Tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.


Hai là, lãnh đạo đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và an sinh, phúc lợi của Nhân dân theo Kết luận của Hội nghị lần thứ 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Trước mắt, các cấp uỷ lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Tết Quý Mão.


Ba là, tăng cường đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 


Bốn là, đẩy mạnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khoá và chuyên đề năm 2023 và Quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định về những điều đảng viên không được làm; tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân. Tập trung khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Thông báo Kết luận số 18-TB/TW ngày 5/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.


Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên gắn với phát triển tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân và ở khu vực nông thôn, trong đó coi trọng chất lượng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 


Năm là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; tạo sự chuyển biến quan trọng về lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 


Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức xây dựng, thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 phù hợp với các định hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, dự án đầu tư và quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh. 


Bảy là, đẩy mạnh công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực với nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà trong hệ thống chính trị. Các cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, đơn thư vượt cấp; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh của các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong việc xử lý đơn thư. Nâng cao vai trò, hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, trong đó đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.


Tám là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là nắm chắc tình hình Nhân dân và vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; giải quyết những kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; xử lý kịp thời, dứt điểm những bức xúc, mâu thuẫn xã hội phát sinh từ cơ sở; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp.


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là giám sát người đứng đầu trong thực hiện trách nhiệm được giao. 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân.
 
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân
 

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 2 Đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản trao Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 2 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022)
 
 
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng những đảng bộ và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022)
 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 2 Đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022 và trao Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 2 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022). Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng 1 đảng bộ và 7 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022). 

Tin liên quan

Toàn tỉnh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023(27/01/2023 8:05 CH)

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời...(27/01/2023 7:56 CH)

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh(12/01/2023 8:15 SA)

Sở Tư pháp: Triển khai công tác tư pháp năm 2023(12/01/2023 7:44 SA)

Văn Lâm: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023(11/01/2023 7:46 SA)

Tin mới nhất

Nghị định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(31/01/2023 2:24 CH)

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023(30/01/2023 7:43 SA)

Hội đồng hương Hưng Yên tại Quảng Ninh gặp mặt đầu xuân(29/01/2023 8:10 SA)

Hội đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng gặp mặt đầu xuân(29/01/2023 8:09 SA)

Toàn tỉnh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023(27/01/2023 8:05 CH)

°
175 người đang online