Công văn của Bộ Công Thương về việc tăng cường chỉ đạo các hoạt động khuyến công trên địa bàn

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
100%

Ngày 15/6/2022, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 3384/BCT-CTĐP về việc tăng cường chỉ đạo các hoạt động khuyến công trên địa bàn.

Theo Công văn, nhằm tăng cường các hoạt động khuyến công, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-BCT của Bộ Công Thương; triển khai hiệu quả kế hoạch khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương năm 2022 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công địa phương; xây dựng và phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đến năm 2025 để tổ chức thực hiện (đối với các tỉnh, thành phố chưa phê duyệt); nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động khuyến công áp dụng tại địa phương.

- Sở Công Thương tổ chức triển khai kế hoạch khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt năm 2022 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hậu Covid-19.

- Định hướng hoạt động khuyến công hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm vào các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn; phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhất là các sản phẩm đã được trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực, quốc gia; phấn đấu xây dựng được các đề án điểm.

- Tạo điều kiện cho Sở Công Thương phát huy vai trò tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn.

- Lĩnh vực khuyến công gồm các hoạt động có tính kỹ thuật, phù hợp chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương và gắn với công tác hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Do đó, đề nghị các địa phương trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp, giao Sở Công Thương chỉ đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai các nhiệm vụ về khuyến công. Kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đơn vị thực hiện. Chỉ đạo xây dựng hệ thống công tác viên khuyến công cấp huyện, cấp xã nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông thông thuận lợi trong tiếp cận chính sách khuyến công.

- Tiếp tục tăng cường nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai các nội dung theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ hoặc các nội dung phục vụ hoạt động khuyến công trên địa bàn; có sự hài hòa giữa ngân sách địa phương với ngân sách trung ương trong hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Đánh giá, xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương cho các nội dung hoạt động nhằm thu hút được nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đầu tư phát triển sản xuất.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công; tăng cường các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông.

Tin liên quan

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi...(27/06/2022 9:39 SA)

Sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù quản lý đầu tư cụm công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng (22/06/2022 10:48 SA)

Hướng dẫn ghi hóa đơn trong môt số trường hợp để được giảm thuế GTGT(22/06/2022 10:47 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành...(14/06/2022 3:03 CH)

Tin mới nhất

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi...(27/06/2022 9:39 SA)

Sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù quản lý đầu tư cụm công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng (22/06/2022 10:48 SA)

Hướng dẫn ghi hóa đơn trong môt số trường hợp để được giảm thuế GTGT(22/06/2022 10:47 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành...(14/06/2022 3:03 CH)

°
1090 người đang online