Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày 20 - 05 - 2022
100%

Ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1288/UBND-PVHCC&KSTT về việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ như sau:

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính; 100% hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận phải thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, giấy tờ và cập nhật kết quả giải quyết trên Phần mềm một cửa điện tử tỉnh theo lộ trình tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh, Bộ phận Một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến phát sinh của người dân và doanh nghiệp nộp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; tăng cường hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh.

- Chủ động bố trí, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, tập trung ưu tiên nguồn lực về con người sẵn sàng phục vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính đủ điều kiện và có phát sinh hồ sơ. Mục tiêu đến hết năm 2022, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 50% trở lên đối với các sở, ban, ngành tỉnh và từ 40% trở lên đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trở lên; các năm tiếp theo tăng theo từ 10% đến 20%;

- Các sở, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện nộp phí, lệ phí thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và các nền tảng thanh toán trực tuyến khác;

-Các sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Quyết định công bố thủ tục hành chính, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, đảm bảo 100%thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; không thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong 3 năm gần nhất không phát sinh hồ sơ (bao gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính công ích); chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân cấp xã đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để đảm bảo thống nhất danh mục thủ tục hành chính chung được cung cấp trực tuyến đối với cấp huyện, cấp xã trên toàn tỉnh; định kỳ hàng quý, căn cứ sự thay đổi các thủ tục hành chính theo các Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất cung cấp trực tuyến gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh) để cập nhật trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã tăng cường hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; đặc biệt tại cấp xã, tạo mọi điều kiện để người dân có thể tiếp cận và nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, qua đó nâng cao nhận thức, chất lượng phục vụ và sự hài lòng của dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; phối hợp với các sở, ngành thực hiện rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 gửi các sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Các nội dung khác được nêu tại Công văn số 1288/UBND-PVHCC&KSTT.

Tin liên quan

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

Tin mới nhất

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

°
865 người đang online