Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 18 - 05 - 2022
100%

Ngày 17/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1262/UBND-KGVX  về việc đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sáng kiến, góp phần thúc đẩy  hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan:

-  Khẩn trương thành lập, kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở và ban hành quy chế hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (có thể vận dụng Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh).

- Hằng năm, xây dựng và triển khai tổ chức hiệu quả kế hoạch hoạt động sáng kiến của cơ quan, đơn vị, địa phương. Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, dự toán kinh phí cho hoạt động sáng kiến, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tích cực động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của mỗi cá nhân nói riêng.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động; kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến ở cơ sở.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống, thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình nghiên cứu, các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

- Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp có chất lượng đã được công nhận sáng kiến cơ sở, giải pháp đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi về sáng kiến, sáng tạo để hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực của Hội đồng sáng kiến tỉnh) tổng hợp, trình Hội đồng sáng kiến tỉnh xét, duyệt công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh gồm: Đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh (Theo mẫu quy định tại Phụ lục 1, Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh); văn bản đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh của thủ trưởng cơ sở nơi công nhận sáng kiến cấp cơ sở; Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở do người có thẩm quyền công nhận; văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ sở nơi sáng kiến đã được áp dụng, nội dung xác định tính mới, phạm vi áp dụng của sáng kiến và lợi ích thiết thực (hiệu quả kinh tế, xã hội) của sáng kiến mang lại; Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh của: Thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh đối với sáng kiến được áp dụng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, các sáng kiến áp dụng trong các cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo công lập, ngoài công lập ở cấp tỉnh và cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện đối với sáng kiến được áp dụng trong các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (không bao gồm các sáng kiến thuộc ngành: giáo dục và đào tạo, y tế); Báo cáo tổng hợp nội dung sáng kiến; báo cáo tóm tắt mô tả bản chất của sáng kiến; hình ảnh sản phẩm, mô hình có liên quan (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 11 bộ (01 bộ gốc và 10 bộ phô tô).

Thời gian xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp tỉnh: định kỳ mỗi năm 02 đợt, dự kiến vào tháng 5 và tháng 11, trường hợp xét công nhận sáng kiến đột xuất khi có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được công nhận phải kịp thời áp dụng, nhân rộng và thường xuyên cải tiến để phát huy hiệu quả sáng kiến. Đề xuất với các ngành chức năng bố trí kinh phí để hoàn thiện, phát triển và đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, tham gia hội chợ triển lãm, chuyển giao sáng kiến.

 Nội dung chi tiết tại Công văn số 1262/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

Tin mới nhất

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

°
898 người đang online