Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
100%

Ngày 09/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Theo Quy định, đối tượng áp dụng gồm: Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; các cơ quan nhà nước cấp huyện gồm:Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã; các chủ đầu tư và các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp quản lý; các cơ quan và đơn vị khác được giao quản lý vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Về thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện quản lý: Đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (là cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý chủ đầu tư theo phân cấp quản lý) trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm quyết toán. Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các chủ đầu tư khác (trừ các đối tượng quy định tại điểm a) tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính để thẩm định trước ngày 15 tháng 5 năm sau năm quyết toán. Kho bạc nhà nước tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Kho bạc nhà nước tỉnh kiểm soát thanh toán gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau năm quyết toán.

Đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý: Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để thẩm định trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán. Kho bạc nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Kho bạc nhà nước cấp huyện kiểm soát thanh toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của năm quyết toán, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ (bao gồm vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện) cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật.

Về trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối chiếu, thống nhất số liệu quyết toán với Kho bạc nhà nước cấp huyện; lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để thẩm định trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán. Phần biểu mẫu báo cáo quyết toán: Mẫu số 01/QTNĐ (có xác nhận của Kho bạc nhà nước cấp huyện nơi giao dịch) và Mẫu số 02/QTNĐ Thông tư số 96/2021/TT-BTC. Phần thuyết minh báo cáo quyết toán: Báo cáo tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được giao trong năm quyết toán và thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện, thanh toán, quyết toán vốn, tăng giảm vốn kế hoạch đầu tư công, đề xuất các biện pháp tháo gỡ. Kho bạc nhà nước cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (phần Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý) và Kho bạc nhà nước cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán. Phần biểu mẫu báo cáo quyết toán: Thực hiện theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 96/2021/TT-BTC. Phần thuyết minh báo cáo quyết toán: Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 28 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định và ra thông báo kết quả thẩm định quyết toán theo niên độ gửi Kho bạc nhà nước cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của điều này; tổng hợp số liệu vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Nội dung xét duyệt và thẩm định: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.Thông báo thẩm định quyết toán: Thực hiện theo mẫu số 09/QTNĐ Thông tư số 96/2021/TT-BTC. Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ của Ủy ban nhân dân cấp xã lập chưa đúng quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện yêu cầu đơn vị giải trình, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót hoặc lập lại báo cáo để thẩm định theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nộp ngay các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với đơn vị sử dụng vốn không đúng quy định.Sau khi có thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp số liệu vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nội dung chi tiết tại Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Tin liên quan

Công điện về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao...(19/05/2022 3:19 CH)

Công điện của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12...(18/05/2022 3:18 CH)

Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất...(17/05/2022 3:18 CH)

Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho...(13/05/2022 3:07 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương (13/05/2022 2:59 CH)

Tin mới nhất

Công điện về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao...(19/05/2022 3:19 CH)

Công điện của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12...(18/05/2022 3:18 CH)

Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất...(17/05/2022 3:18 CH)

Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho...(13/05/2022 3:07 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương (13/05/2022 2:59 CH)

°
1083 người đang online