Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
Lượt xem:
100%

Ngày 10/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên.

Theo Quyết định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ quyền hạn của , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định chi tiết tại Điều 2 của Quyết định với 27 nhiệm vụ, quyền hạn.

Về cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Lãnh đạo Sở có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, gồm: Văn phòng; Thanh tra (bao gồm công tác pháp chế); Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Người có công; Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Giáo dục nghề nghiệp; Phòng Lao động - Việc làm; Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới; Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Số lượng Phó Trưởng phòng thuộc các phòng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công; Trung tâm Dịch vụ việc làm;Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy; Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh; Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ; Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu. Việc sắp xếp, tổ chức lại, từng bước giao tăng dần mức độ tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo từng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết tại Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Tin liên quan

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ,...(29/05/2023 10:21 SA)

Công văn về việc tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em, đợt 1 năm 2023(29/05/2023 10:19 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương(27/05/2023 10:16 SA)

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực...(26/05/2023 1:34 CH)

Tin mới nhất

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ,...(29/05/2023 10:21 SA)

Công văn về việc tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em, đợt 1 năm 2023(29/05/2023 10:19 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương(27/05/2023 10:16 SA)

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực...(26/05/2023 1:34 CH)

°
498 người đang online