Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 20 - 04 - 2022
100%

Ngày 19/04/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 970/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 ban hành Quy định quản lý di tích, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 2840/QĐ-UBND  ngày 30/11/2020 phê duyệt Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa và các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (từ các nguồn vốn đầu tư). Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích. Triển khai thực hiện đúng các nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận, góp ý để bảo đảm việc bảo vệ, giữ gìn yếu tố gốc của di tích theo quy định.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản có liên quan đến di sản văn hóa; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ, cấp huyện, cấp xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

- Sở Xây dựng: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các địa phương thực hiện việc thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên đia bàn tỉnh Hưng Yên.

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án tu bổ di tích; tránh trường hợp để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý, khắc phục nhằm bảo vệ tối đa yếu tố cấu thành di tích, kể cả đối với di tích chưa được xếp hạng; tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và công khai nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để Nhân dân biết, tham gia góp ý kiến nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Khi hoàn thành dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, cần có hình thức phù hợp để giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật của di tích; quá trình tu bổ, phục hồi di tích (ngày khởi công, ngày hoàn thành, đơn vị thi công, tổ chức, cá nhân ủng hộ tài chính phục hồi di tích…).

Toàn văn Công văn số 970/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

Tin mới nhất

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

°
959 người đang online