Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 19 - 04 - 2022
100%

Ngày 19/04/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 967/UBND-NC về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ Quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản án, kiến nghị của dân; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên quan;

+ Tổ chức tốt việc tiếp công dân; xác định công tác tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mọi khiếu nại, tố cáo phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp tập trung tại các cơ quan của Trung ương tại thành phố Hà Nội trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước; lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị;

+ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân định kỳ , đột xuất bảo đảm đúng quy định; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tiếp công dân; gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Làm tốt công tác theo dõi, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo và tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm từ cơ sở các vụ việc mới phát sinh, nhất là các vụ việc liên quan đến tài chính, đất đai, xây đựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, các chính sách, chế độ của người dân; lập danh sách theo dõi các đoàn khiếu kiện đông người và công dân khiếu kiện phức tạp, bức xúc kéo dài trên địa bàn để phân loại, phân công xử lý, đối thoại, không để phát sinh thành “điểm nóng”; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo kích động công dân chống lại người thi hành công vụ, gây rối an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

+ Triển khai đồng bộ các giải pháp, kiên quyết xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, đông người; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý đơn thư, cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; thường xuyên cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cap phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Ban tiếp công dân và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư đề nghị, thỉnh cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định; tham mưu và chuẩn bị các nội dung phục vụ các kỳ tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; làm tốt công tác dân vận, hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền để công dân hiểu đường lối, chủ trương của Đảng và chính quyền, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện tiếp công dân đúng quy định của pháp luật.
Thanh tra tỉnh: Tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cao; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Toàn văn Công văn số 967/UBND-NC

Tin liên quan

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

Tin mới nhất

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

°
966 người đang online